Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

Projectes de FEDAC Canet-Yglesias

Projectes de l'escola FEDAC Canet-Yglesias

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Canet-Yglesias participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Immersió en anglès

El projecte lingüístic 3L és el projecte d'Escola Multilingüe de les escoles FEDAC. Està estretament vinculat amb el desenvolupament i l’assoliment de la competència comunicativa dels nostres alumnes en acabar l'educació obligatòria en les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà, i en llengua anglesa. A l'etapa de secundària, els alumnes tenen també l'oportunitat d'aprendre francès com a segona llengua estrangera.

Entenem la competència comunicativa com la capacitat de saber gestionar la diversitat de llengües per comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals.

Per impulsar el domini de la llengua anglesa, a l’escola FEDAC Canet-Yglesias apostem per la metodologia CLIL/AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera), amb la qual els alumnes aprenen al mateix temps la llengua estrangera i els continguts d'àrees no lingüístiques.

També acollim a les escoles auxiliars de conversa d'anglès, preparem els alumnes per presentar-se als exàmens oficials d'anglès de Cambridge, organitzem estades i colònies lingüístiques o creem espais d'ús de la llengua anglesa en format de coescolars. 

 Escacs

A les escoles FEDAC utilitzem els escacs com a eina educativa a totes les etapes, introduint progressivament els alumnes en l'aprenentatge d'aquest joc d’estratègia.

Està demostrat que la pràctica dels escacs en nens i nenes en edat escolar afavoreix el seu desenvolupament cognitiu i en les funcions executives bàsiques. 

Però els beneficis de la introducció dels escacs educatius a l'aula van molt més enllà: afavoreixen la capacitat de concentració, la resolució de problemes, la presa de decisions, l'aprenentatge a partir de l'error, la motivació, la responsabilitat, l'empatia envers els companys, la perseverança per continuar aprenent i millorant...

A la pàgina web educescacs.cat trobareu més informació sobre el projecte d'escacs educatius a les escoles FEDAC, així com recursos pedagògics i notícies en obert per a qualsevol centre educatiu que vulgui introduir el joc dels escacs a les seves aules. 

A l’escola FEDAC Canet, també oferim una coescolar d’escacs (migdies) més enfocada als enfrontaments i en col·laboració amb el Club d’Escacs de Canet de Mar.

Escolta'm

Escoltar-nos és la base de la nostra proposta de tutoria personalitzada, basada en el desig d’escoltar, de comprendre, de no jutjar i de transmetre a cadascun dels nostres alumnes: "Tu ets important". En aquest projecte, l’alumnat pren el protagonisme en la conversa, mentre que els adults l’ajudem a construir i organitzar el seu pensament des de la vinculació emocional.

Així, dediquem un espai setmanal de comunicació del tutor amb petits grups de tres alumnes durant uns 25 minuts. En aquest espai, parlem sense la pressió de la feina, amb l’objectiu de gaudir i d’acompanyar els alumnes en el seu progrés i creixement personal, capacitant-los per autoavaluar-se, conèixer-se, conèixer els altres i, alhora, establir un vincle afectiu, de seguretat i de confiança que faciliti la convivència i millori el rendiment escolar.

Ambients d'aprenentatge

A l’etapa de l'educació infantil utilitzem la metodologia dels ambients d’aprenentatge, basat en el mètode Montessori. Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, on a partir de diferents propostes, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… I interactuar amb els altres.

Els ambients posen en el centre l’aprenentatge significatiu per part de cada nen i nena, tenint en compte els seus coneixements previs i on pren també molta importància la relació amb els altres infants.

Els ambienst d'aprenentatge posen èmfasi en el desenvolupament intel·lectual a partir d’allò que l’infant percep, experimenta, identifica, diferencia i recorda. És una manera de donar resposta als interessos i necessitats dels infants, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

Considerem l’infant com un ésser capaç, amb emocions i sentiments que aprèn a partir d’experiències i de la seva curiositat, despertant les ganes d’aprendre i que és capaç d’expressar-se en diferents llenguatges. 

Les mestres són acompanyants en el procés de creixement (físic, emocional, social, cognitiu…) dels infants. Són una guia que no dona respostes, sinó que provoca preguntes.

Matemàtiques manipulatives

A l'escola FEDAC Canet-Yglesias entenem que aprendre matemàtiques va més enllà de l’aprenentatge de conceptes i procediments. Aprendre matemàtiques també va lligat al desenvolupament de processos mentals que estructuren el pensament, donen sentit a aquests conceptes i procediments i ens permeten posar-los en pràctica.

Així ho determina la recerca acadèmica que es duu a terme en els centres i institucions de referència en el món de la didàctica de les matemàtiques. Centres que, al seu torn, són les fonts de les quals es nodreixen els principis de la proposta d’Innovamat.

El nostre objectiu és ajudar els infants a ser matemàticament competents, a prioritzar la comprensió per sobre de la memorització, allunyant-nos del model tradicional en què el docent era un mer transmissor de coneixement, i acostant-nos a una aula on la conversa bull, on cada alumne participa en el descobriment, explorant idees i fent les seves pròpies conjectures. Així, aconseguim que desenvolupin les habilitats que els permetran encarar els reptes que els porti el futur.

Robòtica (Robotix)

La robòtica educativa sorgeix com una disciplina essencial en l'educació moderna, destinada a equipar als nens i nenes amb habilitats i competències digitals crítiques per al seu futur.

A través del disseny i programació de robots, la robòtica educativa fomenta la creativitat i el pensament crític i col·laboratiu, a més d'enfortir el raonament lògic i matemàtic.

És una eina pedagògica valuosa que enriqueix l'aprenentatge, promou la participació activa i motiva l'exploració de conceptes científics de manera pràctica. Mitjançant el treball per projectes, encoratjat per la LOMLOE, els estudiants milloren en autonomia, presa de decisions i habilitats interpersonals, aprenent en un context significatiu i divers.

Aprenentatge i Servei (ApS)

Els projectes d'Aprenentatge i Servei (ApS) són estratègies educatives que integren la realització d'un servei a la comunitat amb l'aprenentatge acadèmic. Aquests projectes integren l'aprenentatge acadèmic amb l'experiència pràctica i la contribució positiva a la comunitat. Aquest enfocament proporciona una educació més rica i significativa per als nens i nenes. 

A la nostra escola pensem que posar en pràctica aquests projectes fomenten diversos aspectes en els nostres alumnes, com ara:

  • L’aprenentatge significatiu: permeten a l’alumnat aplicar els seus coneixements en situacions reals, donant sentit a què estan aprenent. 
  • El desenvolupament de competències transversals: els estudiants desenvolupen competències com la col·laboració, la comunicació, la presa de decisions i la resolució de problemes, que són essencials per al seu creixement personal i professional.
  • La consciència social i cívica: l’alumnat adquireix una consciència social i cívica. Això els ajuda a entendre les necessitats i els reptes de la seva comunitat i a desenvolupar un sentit de responsabilitat social.
  • La motivació intrínseca: La connexió entre l'aprenentatge acadèmic i la resolució de problemes reals motiva als nens i nes. L’APS acostuma a incidir en la motivació i l’interès per l’aprenentatge. 
  • L’empatia i comprensió intercultural: treballar en projectes d'APS comporta un intercanvi intercultural que afavoreix l’empatia, el respecte i el pensament crític.
  • El desenvolupament de l'autoestima: una contribució contextualitzada a la comunitat reforça l’autoestima i suposa un valor afegit per l’alumnat.
  • L’aprenentatge cooperatiu: els projectes d'APS fomenten el treball en equip i la cooperació entre els estudiants. Aprendre a treballar col·laborativament és una habilitat clau per al futur èxit personal i professional.
  • El foment de la participació de les famílies: la implicació de l’alumnat en projectes d'APS pot fomentar la participació de les famílies, ja que poden estar involucrats en el suport als projectes i veure els resultats tangibles del treball dels seus fills.

Els projectes ApS que duem a terme a l’escola són:

"BON NADAL A TOTHOM"

"TIÓ SOLIDARI"

"TOTS AMB LA MARATÓ"

"CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SANG"

"EM LLEGEIXES UN CONTE?"

"CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TAPS"

"APADRINAMENT LECTOR"

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website